ALGEMENE VOORWAARDEN DONEREN

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Vereniging Lokaal-Hengelo, statutair gevestigd te Hengelo Ov., kantoorhoudende te Hengelo Ov. aan de Henk Lammstraat 2,
(postcode 7556 HZ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63863812, hierna te noemen: Lokaal-Hengelo.

Telefoon: +31651160009

Bereikbaarheid: dinsdag, donderdag & vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Maandag, woensdag, zaterdag, zondag en op feestdagen zijn wij gesloten.

Artikel 1. Definities (alfabetisch).

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Lokaal-Hengelo. geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Lokaal-Hengelo.
 4. Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Lokaal-Hengelo., een donatie doet aan Lokaal-Hengelo.
 5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Lokaal-Hengelo.
 6. Ontvangende partij: de rechtspersoon Vereniging Lokaal-Hengelo die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de ontvangende partij en de gevende partij.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij – in het kader van een door Lokaal-Hengelo georganiseerd systeem voor doneren –  voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.    

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Lokaal-Hengelo.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden
 3. Lokaal-Hengelo behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij (Lokaal-Hengelo).

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Lokaal-Hengelo.
 2. Lokaal-Hengelo is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Lokaal-Hengelo nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Lokaal-Hengelo is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Lokaal-Hengelo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de Lokaal-Hengelo voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Lokaal-Hengelo.

Artikel 4. Rechten gevende partij.

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen via ons contactformulier.

Artikel 5. Plichten Lokaal-Hengelo.

 1. Lokaal-Hengelo verplicht zich om alle ontvangen bedragen uitsluitend te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Lokaal-Hengelo neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Lokaal-Hengelo aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Lokaal-Hengelo bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij.

 1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.
 2. De gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in het bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd.
 3. De gevende partij geeft zijn identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. Lokaal-Hengelo doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http;//www.wetboekonline.nl/wet/Burgerlijk Wetboek), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7: Verwerking persoonsgegevens.

 1. Lokaal-Hengelo verwerkt de door de gevende partij aan Lokaal-Hengelo verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Lokaal-Hengelo verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen via ons contactformulier.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Lokaal-Hengelo geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Lokaal-Hengelo heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies.

 1. Lokaal-Hengelo maakt gebruik van cookies op delen van haar website, maar niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen.

 1. De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Lokaal-Hengelo en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Gelderland eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 2. Partijen verklaren dat op hun onderlinge verhouding en eventuele geschillen Nederlands recht van toepassing is.

Volg ons ook op social media:

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Henk Lammstraat 2
7556 HZ  Hengelo Ov.
Nederland

+31 (0) 6 511 600 09
KVK: 63863812

www.lokaal-hengelo.nl